Statut

Przepisy wprowadzające, cele i zadania Koła, członkostwo

Art.1
Przepisy wprowadzające:

 1. Nazwa Koła brzmi: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWCÓW UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ (w skrócie sknK UMCS)
 2. SKNK to organizacja naukowa studentów UMCS, która działa w ramach Wydziału Humanistycznego UMCS
 3. Siedzibą koła jest budynek Wydziału Humanistycznego, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-061 Lublin, pokój 015B/017B

Art.2
Cele i zadania Koła:

 1. Badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikających z kierunków kształcenia (w formie badań stacjonarnych, specjalistycznych obozów naukowych itp.)
 2. Propagowanie szeroko pojętej kultury
 3. Projekty wydawnicze
 4. Nawiązanie współpracy ze studentami Kulturoznawstwa z Biłgoraja, oraz z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i zagranicą
 5. Współpraca z instytucjami kulturalnymi i medialnymi z regionu, kraju i zagranicy
 6. Promowanie dziedzictwa kulturowego regionu
 7. Współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na UMCS oraz na terenie całego kraju
 8. Organizowanie sesji naukowych
 9. Rozpoznawanie problemów animacji kultury w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury
 10. Realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów

Art.3
Członkostwo w SKNK:

 1. Członkiem SKNK może być każdy student Kulturoznawstwa UMCS
 2. Aby zostać członkiem SKNK należy:
   • zgłosić Zarządowi chęć członkostwa
   • odbyć przynajmniej trzymiesięczny staż kandydacki w Kole
 3. Po spełnieniu w/w warunków Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata/-tki do Koła
 4. Członek Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła, wybierać i być wybieranym do władz Koła
 5. Członkostwo Koła traci się przez:
   • dobrowolną rezygnację złożoną zarządowi, wystąpienie z Koła
   • wykluczenie z Koła mocą uchwały Zebrania Walnego w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów, poprzedzonym dyskusją
   • ukończenie studiów
 6. Podstawą wykluczenia może być:
   • rażący brak aktywności członka Koła w działaniach podejmowanych przez Koło
   • nie wypełnianie zadań
   • działania sprzeczne ze statutem Koła
   • nie dbanie o dobre imię Koła
 7. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo do pisemnego odwołania się (w ciągu 7 dni) do Kuratora Koła
 8. Zarząd po zasięgnięciu opinii członków Koła na Zebraniu Walnym, może nadać Honorowe Członkostwo SKNK osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju i działalności Koła. Honorowym Członkiem Koła może zostać student Kulturoznawstwa nie będący członkiem Koła oraz osoby nie będące studentami Kulturoznawstwa UMCS
 9. Członkowie Honorowi mają takie same prawa jak zwyczajni członkowie
 10. Pierwszymi członkami Koła stają się osoby, które brały czynny udział w pracach organizacyjnych nad powstaniem Koła w okresie do dnia poprzedzającego Walne Zebranie

Władze Koła, Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sekcje, Opiekun Koła

Art.4
Władze Koła:

 1. Walne Zebranie (WZ)
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Art.5
Walne Zebranie:

 1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków SKNK
 2. W Walnym Zebraniu mają prawo i obowiązek uczestniczyć wszyscy członkowie Koła
 3. Walne Zebranie może zostać zwołane w każdej ważnej i wymagającej uchwały tegoż gremium sprawie
 4. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, w celu przedłożenia sprawozdania, uzyskania absolutorium i wyboru nowych władz
 5. Walne Zebranie może również zostać zwołane na pisemny wniosek co najmniej 3 członków, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od złożenia wniosku
 6. Walne Zebranie może też zostać zwołane na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od złożenia pisemnego wniosku
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   • wysłuchanie i ocena sprawozdania Zarządu za jego kadencję
   • udzielenie lub nie absolutorium Zarządowi jako całości
   • wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
   • udzielenie lub nie absolutorium Komisji Rewizyjnej jako całości
   • zmiana Statutu
   • wybór władz Koła
   • wybór członków Komisji Rewizyjnej
   • podjęcie decyzji o inkorporacji lub innym rodzaju łączenia zainteresowanych organizacji z Kołem
   • rozpatrzenie odwołań od orzeczeń władz Koła
   • rozwiązanie Koła
 8. Walne Zebranie otwiera Prezes, lub Wiceprezes
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem art. 3 punktu 5
 10. Walne Zebranie wybiera spośród zwyczajnych członków Koła Zarząd SKNK minimum na 3 miesiące przed wygaśnięciem kadencji poprzedniego Zarządu
 11. O rozwiązaniu Zarządu z powodu braku działalności lub jej niezgodności z regulaminem decyduje Walne Zebranie. W takim przypadku następuje wybór Tymczasowego Zarządu, który działa do końca kadencji w jakiej działać miał rozwiązany Zarząd. Wniosek o odwołanie Zarządu może złożyć grupa 5 osób
 12. Informacje o Walnym Zebraniu wraz z jego programem wywiesza się na tablicach informacyjnych na 7 dni przed Zebraniem

Art.6
Zarząd:

 1. Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd SKNK, składający się z 4-9 osób, wybierany bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik
 3. Do obowiązków Zarządu należy:
   • realizacja uchwał Walnego Zebrania
   • utrzymywanie kontaktów z Władzami UMCS i Opiekunem SKNK
   • opracowywanie planów działalności Koła z preliminarzem wydatków finansowych
   • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła
   • wszelkie dokumenty, wnioski i prośby podpisuje Prezes lub Wiceprezes
   • w przypadku uchwał Zarządu Sekretarz potwierdza zgodność treści dokumentu z podjętą uchwałą
   • podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy Koła
   • podejmowanie innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła
 4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy
 5. Do obowiązków Prezesa należy
   • kierowanie pracami Zarządu;
   • zwoływanie zebrań Zarządu i przewodniczenie im
 6. Pod nieobecność Prezesa w sprawach nie cierpiących zwłoki lub w przypadku wakatu na tym stanowisku kompetencje jego przejmuje Wiceprezes
 7. Prezes jest jedynym reprezentantem Koła na zewnątrz i wobec władz Uczelni i w tym zakresie korzysta z niezbędnych środków. Podpis Prezesa widnieć musi na wszystkich pismach wychodzących z Koła, z zastrzeżeniem punktu 3 w związku z pkt. 6
 8. W wypadku rażących zaniedbań oraz braku realizacji statutowych zadań, przewidzianych w preliminarzu na dany rok kalendarzowy, Zarząd Koła może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów wszystkich członków

Art.7
Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza komisji, wybranych na okres jednej kadencji tak jak Zarząd
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu
 3. W przypadku ustąpienia Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu dokonania wyborów nowych członków komisji
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
   • sprawdzenie i sporządzenie opinii o sprawozdaniach Zarządu za rok działalności
   • bieżąca kontrola prac koła
   • z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu

Art.8
Sekcje:

 1. SKNK zawiera w swojej strukturze sekcje naukowe
 2. Na czele sekcji stoi szef sekcji
 3. Szef sekcji nie może pełnić funkcji w zarządzie SKNK
 4. Nie można być szefem więcej niż jednej sekcji
 5. Program działalności sekcji ustala Szef sekcji wraz z członkami, w drodze wewnętrznego głosowania
 6. Program działalności sekcji musi być zgodny ze statutowymi celami działalności SKNK
 7. Szefowie poszczególnych sekcji przedstawią program działalności sekcji do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu SKNK, w terminie 2 tygodni od powołania sekcji
 8. Członkiem sekcji ma prawo być każdy członek SKNK
 9. Członek SKNK ma prawo do członkostwa w więcej niż jednej sekcji
 10. Lista sekcji będzie dołączona do Statutu w formie załącznika

Art. 9

W związku ze statutową działalnością Koła, w razie potrzeby Walne Zebranie może powołać spośród swoich członków osoby na następujące funkcje:

Przedstawiciela Koła Do Kontaktów z Mediami, Przedstawiciela Koła Do Kontaktów ze Sponsorami, Webmastera

 1. Przedstawiciel Koła Do Kontaktów z Mediami odpowiedzialny jest za kształtowanie wizerunku Koła w mediach oraz koordynowania działań promocyjnych związanych z realizowanymi przez Koło zadaniami
 2. Przedstawiciel Koła Do Kontaktów ze sponsorami odpowiedzialny jest za prowadzenie działań mających na celu uzyskiwanie środków od sponsorów w związku z realizowanymi przez Koło zadaniami
 3. Webmaster odpowiedzialny jest za prowadzenie strony internetowej Koła oraz wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Koła w formie elektronicznej

Art.10
Opiekun Koła:

 1. Opiekuna Koła wybierają członkowie SKNK na Walnym Zebraniu, spośród pracowników naukowych Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego, za uprzednią jego zgodą oraz zgodą Dziekana
 2. Opiekun jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej
 3. Opiekun SKNK ma takie samo prawo głosu jak jego zwyczajni członkowie
 4. Przy wybieraniu nowego Zarządu SKNK, Walne Zebranie może wybrać również nowego Opiekuna

Fundusze Koła, rozwiązanie Koła, uchwalanie i zmiana statutu

Art.11
Fundusze Koła:

 1. Na fundusze Koła składają się:
   • dotacje, subwencje, darowizny
   • dochody z działalności naukowej i popularyzacyjnej
   • pomoc sponsorów
 2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Skarbnik
 3. Działalność finansowa nadzorowana jest przez Prezesa SKNK
 4. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami sprawuje Komisja Rewizyjna, na wniosek której Zarząd składa sprawozdanie

Art.12
Rozwiązanie Koła:

 1. Rozwiązanie SKNK UMCS następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 członków
 2. O podjęciu w/w decyzji Zarząd zobowiązuje się powiadomić Władze Wydziału

Art.13
Uchwalenie i zmiana statutu:

 1. Statut SKNK uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 członków Koła
 2. W tym samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w statucie
 3. Statut niniejszy zaczyna obowiązywać z dniem zatwierdzenia go przez Władze Uniwersyteckie
Do góry