Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego

Gminny Ośrodek Kultury

Zespół Placówek Oświatowych

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Zakład Kulturoznawstwa UMCS  w Lublinie

Zapraszają do

13 MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJI I PROZY LUDOWEJ

IM. WACŁAWA TUWALSKIEGO

 

CEL KONKURSU

 • Propagowanie Regionalnej literatury ludowej, w tym tradycyjnych  anonimowych tekstów ludowych, tekstów wierszowanych (pieśni, fragmentów teatru ludowego, obrzędów itp.) i prozatorskich (gawędy) oraz współczesnych pisarzy ludowych, którzy opublikowali swe teksty w prasie literackiej lub wydawnictwach książkowych.
 • Przypomnienie i popularyzacja bogactwa gwar obszaru województwa lubelskiego.
 • Włączanie młodego pokolenia w kulturę regionu lubelskiego.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i innych województw.
 • Recytatorzy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

– klasy 0 – III,

– klasy IV – VI,

– gimnazjalna,

– szkoły ponadgimnazjalne.

 • Repertuar stanowią dwa utwory poetyckie lub utwór poetycki  i fragment prozy:

– utwór poetycki, przekazywany ustnie lub publikowany, może lecz nie musi być gwarowy (można wykorzystać współczesną anonimową poezję ludową, fragmenty widowisk teatralnych, pieśni, tekstów obrzędowych, np. Życzenia noworoczne, kolędnicze itp.),

– fragment prozy może być tekstem potocznym (gawęda, opowieść wspomnieniowa, baśń, legenda, podanie) zaczerpniętym z przekazu ustnego lub z literatury publikowanej. Zachęcamy szczególnie do zdobywania tekstów z przekazu ustnego, spisywania/nagrywania opowieści naszych dziadków, rodziców, sąsiadów.

Uwaga! Organizatorzy przewidują nagrody specjalne za najlepsze prezentacje mówione gwarą.

 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 • Komisja Artystyczna oceniać będzie:

– dobór tekstów;

– dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych recytatora;

– prawidłową i wyrazistą interpretację;

– ogólny wyraz artystyczny;

– w tekstach mówionych gwarą autentyzm prezentowanej gwary oraz zasób i sposób realizacji cech gwarowych, oraz wytypuje recytatorów do Turnieju Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego (po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej).

 • W ramach programu Konkursu przewidziano rozmowy z Komisją Artystyczną.
 • Organizatorzy zachęcają do występu w stroju ludowym odpowiednim dla regionu pochodzenia recytatora lub tematyki tekstu.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

ELIMINACJE

 • Dyrektorów domów kultury i szkół, instruktorów i nauczycieli zachęcamy do przeprowadzenia eliminacji powiatowych, miejskich, gminnych i szkolnych.
 • Prosimy o wybranie najlepszych recytatorów i zgłoszenie ich do Finału Konkursu, eliminacje  powinny odbywać się do 17 lutego 2012.
 • Karty zgłoszeń laureatów eliminacji powiatowych prosimy przesyłać do 29 lutego 2012 r. Na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach

z siedzibą w Woli Osowińskiej, 21-345 Borki

 • W przypadku, gdy eliminacje powiatowe nie odbędą się, zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami.

 

FINAŁ KONKURSU

 • Prezentacje finałowe odbędą się 17 marca 2012 r. O godz. 10.00 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
 • Po zakończeniu prezentacji nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i Koncert Laureatów.
 • Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników konkursu i nagrody rzeczowe dla laureatów.
 • W trakcie Konkursu odbędą się prezentacje i pokazy ginących zawodów i umiejętności oraz spotkania z twórcami ludowymi.

Informacji na temat przebiegu Konkursu udzielają:

Edyta Madej – WOK, tel. 081 5324207

Andrzej Kosek – GOK w Woli Osowińskiej, tel. 081 8574195.