Wystartowała rekrutacja do 8. edycji programu GLEN. Polska Akcja Humanitarna poszukuje trzech młodych osób, które odbędą staże w krajach globalnego Południa , a po powrocie zaangażują się w działania edukacyjne. Zgłoszenia można przesyłać do 8 stycznia 2012 roku (między 21 a 30 rokiem życia) wyjazd na 3-miesięczne staże w afrykańskich i azjatyckich organizacjach pozarządowych. Przed wyjazdem uczestnicy przechodzą szkolenia z zakresu edukacji globalnej, a po powrocie do swoich krajów mają szansę na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Na każdy z projektów wyjeżdżają dwie lub trzy osoby (zazwyczaj jedna z Europy Zachodniej i jedna z Europy Środkowo-Wschodniej). Seminaria przygotowawcze odbywają się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem.

W 2012 roku PAH oferuje trzy projekty. Pierwszy odbędzie się w organizacji TanCraft w Tanzanii, która zajmuje się wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rzemieślniczym. Zadaniem stażystów/stażystek będzie m.in. transfer wiedzy z zakresu zarządzania i pomoc w udoskonaleniu oferty zrzeszonych w TanCraft firm.

Drugi staż będzie miał miejsce w slumsie Mathare w stolicy Kenii. Uczestnicy pracować będą z podopiecznymi organizacji MYSA , z którymi przygotowywać i prowadzić będą zajęcia fotograficzno-filmowych. Pomogą także w dokumentowaniu i promocji wydarzeń MYSA.

Z kolei trzeci z proponowanych staży jest skierowany głównie dla osób zainteresowanych ochroną środowiska i systemami energii odnawialnej. Głównym zadaniem uczestników będzie przygotowanie rekomendacji dla etiopskiego rezerwatu Kafa w zakresie alternatywnych źródeł energii. Wszystko po to, aby powstrzymać wycinkę zagrożonych lasów i uratować dzikie uprawy kawy Arabica.

Uczestnicy otrzymają stypendium na pobyt w danym kraju, zwrot kosztów podróży na seminaria przygotowawcze oraz staż, a także zwrot pieniędzy za ubezpieczenie. Koszty wizy i szczepień są wkładem własnym uczestników.

Wszelkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz dokładne opisy projektów znajdują się tu.

Opisy staży

Udoskonalenie biznesplanów przedsiębiorstw rękodzielniczych w Tanzanii i designu ich wyrobów (Enhancing Design and Business Plans for Handicraft Enterprises)Kraj: Tanzania

Tematyka stażu: Projektowanie (projektowanie mody, wzornictwo)

Preferowane kierunki studiów/zawody: Projektowanie/Design, Rękodzielnictwo, Krawiectwo, Zarządzanie, Marketing

Język: angielski, suahili będzie dodatkowym atutem

Liczba uczestników/czek: 2 (w tym jeden/jedna z Polski)TanCraft – Stowarzyszenie Rzemieślnicze Tanzanii – jest organizacją adresowaną do małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rzemieślniczym. TanCraft jest gospodarzem targów handlowych, udziela pomocy w zakresie eksportu, a także pracuje nad pozyskiwaniem dotacji w celu zbudowania zorganizowanej branży rzemieślniczej z wysokiej jakości produktami oraz bezpiecznym dostępem do rynku. Główne biuro znajduje się w Dar es Salaam, gospodarczym i politycznym centrum Tanzanii, a sama organizacja dociera do około 300 członków w całym kraju. Tancraft pomaga rodzinom w zarabianiu i znalezieniu zatrudnienia.Niemniej jednak, wiele tanzańskich wyrobów rzemieślniczych to produkty o niewystarczającej jakości, co ogranicza ich eksport i zmniejsza szansę na uzyskanie wysokiego zysku. Właśnie nad tym zagadnieniem pracować będą stażyści GLEN. Do ich zadań należeć będzie m.in. wprowadzanie członków organizacji w zagadnienie stosowania nazw firmowych i etykietowania. Stażyści/stki rozwijać też będą strategie marketingowe, które oparte powinny być na unikalności wszystkich produktów wykonywanych przez miejscowe kobiety (95% członków stowarzyszenia stanowią kobiety). Rozeznani w kwestiach biznesowych stażyści/stki mogą pracować nad kalkulacjami kosztowymi oraz opracowaniem biznes planów dla poszczególnych członków. Dodatkowo, stażyści/stki powinni/y koncentrować się na wykorzystaniu materiałów z recyklingu – nie tylko po to, aby oszczędzać koszty, lecz także, aby budować świadomość problemu odpadów i potencjał sprzedaży tego typu produktów w Europie.

Stażyści/stki prowadzić też będą badania i dokonywać ewaluacji bieżącej sytuacji, aby przygotować odpowiednio dopasowane warsztaty dla przedsiębiorstw zrzeszonych w TanCraft. Warsztaty będą koncentrować się na rozwoju nowych produktów i wzorów, jak również na rozwoju działalności gospodarczej i umiejętności zarządzania. Wszystkie plany i projekty powinny zostać opracowane we współpracy z członkami/członkiniami, tak aby miały one charakter praktyczny.

 

W związku z powyższym, jeden stażysta/ka powinien mieć wiedzę z zakresu biznesu i marketingu lub doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z koeli drugi/a stażysta/ka powinien/powinna posiadać wiedzę na temat projektowania produktu lub mody i/lub też posiadać staż pracy w zawodzie projektanta/tki lub rzemieślnika/czki. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, znajomość rynku europejskiego rzemiosła, pracy z materiałami pochodzących z recyklingu oraz znajomość języka suahili będą ważnymi atutami.

 

Planowany czas stażu to 3 miesiące między lipcem a październikiem 2012 roku (do ustalenia między uczestnikami a organizacjami). Zespół będzie składał się z uczestnika/czki polskiego/iej oraz uczestnik/czki niemieckiego/iej lub szwajcarskiego/iej. Szkolenia i seminaria poprzedzające staż odbędą się w języku angielskim.

 

Rozwój alternatywnych źródeł energii w celu zachowania dzikich upraw kawy (Developing alternative energy systems to preserve wild coffee forests)

 

Kraj: Etiopia

Tematyka stażu: Źródła energii

Preferowane kierunki studiów/zawody: Inżynieria środowiska, Systemy energii odnawialnej, Ochrona środowiska, Zarządzanie energią lub dziedziny pokrewne

Język: angielski

Liczba uczestników/czek: 3 (w tym jeden/jedna z Polski)

 

Celem Niemieckiej Unii Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) jest praca na rzecz ochrony naturalnych siedlisk przyrodniczych, flory i fauny. Wśród wielu projektów NABU prowadzi Program Afryka, który koncentruje się na ochronie lasów, rozwoju obszarów chronionych, łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej.

 

Wielkim bogactwem Rezerwatu Biosfery Kafa (położonego 450 km na południowy zachód od stolicy Etiopii), są dzikie uprawy kawy Arabica. W tym miejscu lokalne zapotrzebowanie na energię zaspokaja się stosując drewno opałowe i węgiel drzewny pochodzący z zagrożonych lasów naturalnych. W celu ochrony lasów Niemiecka Unia Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) chciałaby wprowadzić alternatywne systemy źródeł energii lub rozwinąć nowe metody (np. brykiety z pulpy kawowej).

 

Stażyści/tki analizować będą potencjał odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, biomasa, wiatr, woda) do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników (w tym ich kultury). Stażyści/tki będą poszukiwać także alternatywnych rozwiązań w innych częściach Etiopii i Afryki, które następnie skonsultują z ekspertami/tkami, członkami/członikiniami społeczności lokalnych i innymi osobami zainteresowanymi wdrożeniem tego typu rozwiązań w Kafa. Na końcu stażyści/tki będą odpowiedzialni za opracowanie koncepcyjnego planu wdrożenia wybranego systemu. Pod koniec stażu poproszeni zostaną o dostarczenie NABU dokumentacji w języku angielskim. Przed wyjazdem do Etiopii stażyści/tki zostaną zaznajomieni z Rezerwatem Kafa oraz procedurami Niemieckiej Unii Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) obowiązującymi w Etiopii.

 

Od stażystów/tek oczekuje się wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, w szczególności w zakresie słonecznych, biomasowych, wiatrowych czy wodnych urządzeń/instalacji wytwarzających energię. Dodatkowo stażyści/tki powinni/e być świadomi/e niewiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii mieszkańców tego regionu. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, a także zdolność przystosowania się do ciężkich warunków życia oraz chęć do pieszych wędrówek i pokonywania dłuższych dystansów. Stażyści/tki powinni/e również zabrać ze sobą własne laptopy.

Planowany okres stażu to sierpień – październik 2012 roku. Zespół będzie składał się z uczestnika/czki polskiego/iej, czeskiego/iej oraz uczestnik/czki niemieckiego/iej lub szwajcarskiego/iej. Szkolenia i seminaria poprzedzające staż odbywać się będą w języku angielskim.

 

Szkolenie młodzieży w różnych formach medialnych (Training youth in various forms of media)

 

Kraj: Kenia

Tematyka stażu: Fotografia, Film

Preferowane kierunki studiów/zawody: Produkcja filmowa, Fotografia, Digital design, Public relations

Język: angielski, suahili będzie dodatkowym atutem

Liczba uczestników/czek: 3 (w tym jeden/jedna z Polski)

 

Nairobi – stolica Kenii – jest domem dla niemal trzech milionów ludzi. Mathare, gdzie odbędzie się staż, jest natomiast bardzo biednym obszarem we wschodniej części miasta. Działa tam, założone w 1987 roku, Mathare Youth Sport Association (MYSA), które dociera poprzez rozmaite aktywności do 20.000 ludzi ze zróżnicowanych środowisk. MYSA organizuje między innymi zajęcia taneczno-muzyczne oraz szkolenia z zakresu filmu i fotografii (program „Shootback”) dla mieszkających w slumsie dzieci. Głównym celem MYSA jest zapewnienie młodzieży z Mathare szansy na rozwój osobisty i społeczny poprzez sport i działalność kulturalną.

 

Stażyści/tki GLEN będą uczestniczyć w regularnych zajęciach programu Shootback. Oznacza to dokumentowanie działań MYSA za pomocą filmu i fotografii. Program Shootback to także zajęcia medialne, które będą prowadzone przez stażystów/tki GLEN. „The Young Shootbacks”, jak nazywani są uczniowie w wieku pomiędzy 12 a 17, posiadają już pewne umiejętności z zakresu fotografii i filmowania.

 

W zależności od zebranych doświadczeń oraz ukończonego kierunku studiów, stażyści/tki mogą zaoferować różnorodne zajęcia, które opierać miałyby się na nabytych przez uczniów umiejętnościach. Szkolenia z zakresu pisania scenariuszy, tworzenia publikacji, animacji, tworzenia filmów dokumentalnych i animowanych lub też wykorzystania nowych mediów (platform internetowych, blogów itp.) są bardzo mile widziane. Uczestnicy/tki Programu GLEN będą również wskazywać studentom/tkom możliwości publikowania ich prac, zarówno na wystawach fotograficznych jak i poprzez festiwale filmowe. Dodatkowo stażyści/tki zaangażowani/e będą w codzienną pracę Shootback, w której szczególny nacisk kłaść się będzie na aktywność PR-ową.

 

Stażyści/tki powinni specjalizować się w filmie (filmowanie, pisanie scenariuszy, montaż, reżyseria, urządzenia do konserwacji / naprawy) oraz projektowaniu graficznym, fotografii (w szczególności edycji obrazu i organizacji wystaw fotograficznych) i/lub dziennikarstwie. Ważne jest także, aby lubili pracować z dziećmi i umieli pracować samodzielnie. Stażyści/tki powinni/e także być przyzwyczajeni do pracy w międzykulturowej grupie, jako, że planowanie projektu wykonane ma być we współpracy z członkami Shootback. Dodatkowym atutem są umiejętności oraz wiedza w obszarze metodologii nauczania. Stażyści/tki powinny/e także zabrać ze sobą swoje własne laptopy (najlepiej z programami do edycji).

 

Planowany czas stażu to sierpień – październik 2012 roku. Zespół będzie składał się z uczestnika/czki polskiego/iej, czeskiego/iej oraz uczestnik/czki niemieckiego/iej lub szwajcarskiego/iej. Szkolenia i seminaria poprzedzające staż odbywać się będą w języku angielskim.