Projekt “Wizualizacja sztuki” zainspirowany został badaniami z pogranicza nauk humanistycznych i nowych mediów określanych jako humanistyka cyfrowaanalityka kulturowa lub kulturonomika. Zasadniczym założeniem tych koncepcji jest analiza dużych ilości danych kulturowych z użyciem metod z pogranicza badań satatystycznych i jakościowych oraz oprogramowania komputerowego i aplikacji sieciowych. Istotnym aspektem tego typu analiz jest wykorzystanie wizualizacji danych jako elementu metody badawczej.

Celem przedsięwzięcia jest pokazanie nowych możliwości jakie daje naukom humanistycznym wykorzystanie w badaniach nad sztuką i kulturą narzędzi cyfrowych i sieciowych aplikacji służących do wizualizowania danych.

Zgromadzone w ramach projektu badania opierają się na analizie twórczości artystów w wybranych przez zespoły badawcze aspektach.Dzięki wizualizacji problematyki związanej m.in. z kwestiami: stylu, zmiany tematyki i treści dzieł, częstotliwości tworzenia dzieł przez artystę, badający mogli zaobserwować istotne prawidłowości i tendencje w twórczości danego artysty i powiązać je z szerszym kontekstem kulturowym. Efekty pracy studentów są prezentowane tutaj.

Projekt powstał na zajęciach z przedmiotu “Multimedia” prowadzonych przez mgr Radosława Bombę. Zajęcia zrealizowane zostały w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie na III roku studiów licencjackich i na I studiów magisterskich w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2011/21.