Fundusze Koła, rozwiązanie Koła, uchwalanie i zmiana statutu

Art.11
Fundusze Koła:

 1. Na fundusze Koła składają się:
   • dotacje, subwencje, darowizny
   • dochody z działalności naukowej i popularyzacyjnej
   • pomoc sponsorów
 2. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła odpowiedzialny jest Skarbnik
 3. Działalność finansowa nadzorowana jest przez Prezesa SKNK
 4. Kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami sprawuje Komisja Rewizyjna, na wniosek której Zarząd składa sprawozdanie

Art.12
Rozwiązanie Koła:

 1. Rozwiązanie SKNK UMCS następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 członków
 2. O podjęciu w/w decyzji Zarząd zobowiązuje się powiadomić Władze Wydziału

Art.13
Uchwalenie i zmiana statutu:

 1. Statut SKNK uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 członków Koła
 2. W tym samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w statucie
 3. Statut niniejszy zaczyna obowiązywać z dniem zatwierdzenia go przez Władze Uniwersyteckie