Przepisy wprowadzające, cele i zadania Koła, członkostwo

Art.1
Przepisy wprowadzające:

 1. Nazwa Koła brzmi: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWCÓW UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ (w skrócie sknK UMCS)
 2. SKNK to organizacja naukowa studentów UMCS, która działa w ramach Wydziału Humanistycznego UMCS
 3. Siedzibą koła jest budynek Wydziału Humanistycznego, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-061 Lublin, pokój 015B/017B

Art.2
Cele i zadania Koła:

 1. Badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikających z kierunków kształcenia (w formie badań stacjonarnych, specjalistycznych obozów naukowych itp.)
 2. Propagowanie szeroko pojętej kultury
 3. Projekty wydawnicze
 4. Nawiązanie współpracy ze studentami Kulturoznawstwa z Biłgoraja, oraz z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i zagranicą
 5. Współpraca z instytucjami kulturalnymi i medialnymi z regionu, kraju i zagranicy
 6. Promowanie dziedzictwa kulturowego regionu
 7. Współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na UMCS oraz na terenie całego kraju
 8. Organizowanie sesji naukowych
 9. Rozpoznawanie problemów animacji kultury w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury
 10. Realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów

Art.3
Członkostwo w SKNK:

 1. Członkiem SKNK może być każdy student Kulturoznawstwa UMCS
 2. Aby zostać członkiem SKNK należy:
   • zgłosić Zarządowi chęć członkostwa
   • odbyć przynajmniej trzymiesięczny staż kandydacki w Kole
 3. Po spełnieniu w/w warunków Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata/-tki do Koła
 4. Członek Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła, wybierać i być wybieranym do władz Koła
 5. Członkostwo Koła traci się przez:
   • dobrowolną rezygnację złożoną zarządowi, wystąpienie z Koła
   • wykluczenie z Koła mocą uchwały Zebrania Walnego w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów, poprzedzonym dyskusją
   • ukończenie studiów
 6. Podstawą wykluczenia może być:
   • rażący brak aktywności członka Koła w działaniach podejmowanych przez Koło
   • nie wypełnianie zadań
   • działania sprzeczne ze statutem Koła
   • nie dbanie o dobre imię Koła
 7. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo do pisemnego odwołania się (w ciągu 7 dni) do Kuratora Koła
 8. Zarząd po zasięgnięciu opinii członków Koła na Zebraniu Walnym, może nadać Honorowe Członkostwo SKNK osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju i działalności Koła. Honorowym Członkiem Koła może zostać student Kulturoznawstwa nie będący członkiem Koła oraz osoby nie będące studentami Kulturoznawstwa UMCS
 9. Członkowie Honorowi mają takie same prawa jak zwyczajni członkowie
 10. Pierwszymi członkami Koła stają się osoby, które brały czynny udział w pracach organizacyjnych nad powstaniem Koła w okresie do dnia poprzedzającego Walne Zebranie