Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni, t. 2Książka jest rezultatem humanistycznej refleksji nad przestrzenią – rozumianą zarówno jako rzeczywistość materialna, jak i konstrukt mentalny. Prezentowane w publikacji teksty cechuje duża różnorodność zagadnień. Każdy z prelegentów konferencji, której pokłosiem jest prezentowana książka, w wyborze tematu kierował się własnymi doświadczeniami badawczymi wynikającymi z pracy nad przestrzenią oraz zainteresowaniami niezwiązanymi wprost z problematyką przedmiotów (sztuka współczesna, media, literatura). Przestrzeń jest tu zatem analizowana pod różnymi kątami badawczymi. Poczynając od zagadnień topograficznych, przechodzi się do bardziej kompleksowych badań, które starają się oddać nie tylko pragmatyczny, użytecznościowy aspekt przestrzeni, ale ponadto eksponują jej status komunikacyjny, semiotyczny czy metafizyczny. Pomimo rozbieżności tematyki (od zagadnień filozoficznych, poprzez antropologię miasta, po antropologię płci), autorów łączy wyczulenie na kwestie znaczeń nadawanych przestrzeni oraz uobecniające się w niej wartości. Zrekonstruowane obrazy przestrzeni pokazują, jak na skutek różnego rodzaju przewartościowań zmienia się jej status. Ta sama przestrzeń w zależności od kontekstu  może być znakiem tożsamości, przeżyciem metafizycznym, mitem czy mapą mentalną.

Zbiór szkiców kulturoznawczych o podtytule „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze” zawiera teksty uczestników ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez SKNK pod tym samym tytułem w dniach 7–9 maja 2008 r. Referaty zostały uzupełnione o wyróżniające się prace studentów kulturoznawstwa UMCS, stanowiące części ich prac licencjackich. Wszystkie teksty zostały zrecenzowane przez pracowników Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS: dr Ewę Głażewską, dr Lidię Kwiatkowską-Frejlich i dr Katarzynę Smyk. Książka jest kontynuacją naukowych badań nad przestrzenią prowadzonych przez studentów nauk humanistycznych nie tylko z Lublina, ale też z całej Polski, a zapoczątkowanych w 2005 r. Odbyła się  wtedy ogólnopolska studencka konferencja naukowa „Podróże nie tylko  w czasie i przestrzeni”. Jej owocem  jest monografia naukowa o tym samym tytule, która stała się przy tym myślą przewodnią całej serii wydawniczej. Na ten rok planowany jest także trzeci tom poświęcony tematyce koloru w kulturze.

Publikację zamyka artykuł prezentujący dorobek Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców  UMCS za lata 2005–2012. Jest to  najstarsze koło funkcjonujące w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Oprócz działalności naukowej, zajmuje się także dokumentacją i archiwizacją materiałów terenowych (np. w ramach projektu „Kulinaria południowego Podlasia”, realizowanego przez Zakład Kultury Polskiej UMCS oraz GOK w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej) i animacją życia kulturalnego w UMCS. Raport z działalności SKNK wskazuje, że członkowie koła są pełni poznawczej pasji i badawczej pomysłowości, starają się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom studentów i łączyć w praktycznym działaniu różnorodność środków przekazu. Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy SKNK, moim zdaniem warto wypatrywać kolejnych przedsięwzięć koła.

„Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni” pokazują na konkretnych przykładach, że przestrzeń jest wyrazem kultury oraz relacji, jakie zachodzą między przestrzenią a magią. Mimo tego, należy je traktować jako przyczynek do dalszych badań czy też wskaźnik interesujących poznawczo wątków i perspektyw badawczych.