Narodowe Centrum Kultury oraz Association Marcel Hicter zapraszają do udziału w III edycji międzynarodowych szkoleń dla operatorów kultury, które realizowane są od 2010 roku w ramach programu „Kadra Kultury”.

Adresaci

Międzynarodowy projekt szkoleniowy jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką sektora kultury, które chciałyby uzupełnić swoją wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania instytucją kultury.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby zarządzające projektami lub zadaniami, które – poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz pracę zespołową pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów – chciałyby poszerzyć zakres swoich kontaktów zawodowych oraz uzupełnić swoją wiedzę praktyczną o doświadczenia innych osób, działających w podobnym sektorze.

Cele

Celem projektu jest wyszkolenie osób o wysokich kompetencjach oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury i realizacji projektów kulturalnych. Uczestnicy szkoleń będą w przyszłości tworzyć sieć specjalistów, związanych z Narodowym Centrum Kultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników do planowania przyszłych zadań instytucji kultury, w której pracują, poprzez przygotowanie jej kompleksowej strategii rozwoju (konsultanci). Określona podczas zajęć szkoleniowych strategia będzie materiałem końcowym, jaki każdy uczestnik szkolenia powinien wypracować na zakończenie rocznego projektu.

Szkolenie realizowane będzie w szczególności poprzez:

  • nauczanie myślenia strategicznego i efektywnego planowania przyszłych działań w instytucji kultury;
  • stymulowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań w obszarze zarządzania kulturą jako alternatywa dla korzystania z gotowych wzorów;
  • stworzenie przestrzeni wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz pomiędzy uczestnikami i ekspertami prowadzącymi zajęcia

Rodzaje szkoleń

W 2012 roku Narodowe Centrum Kultury realizuje pełną wersję szkolenia, składajacą się z 6 sesji szkoleniowych: 

  • Szkolenie dla konsultantów – dla osób zarządzających instytucją kultury, menedżerów, zainteresowanych w szczególności możliwościami długoterminowego planowania rozwoju działalności swojej instytucji kultury, którzy podczas szkolenia pogłębią swoją wiedzę na temat zarządzania instytucją kultury i wzmocnią swoje kompetencje menedżerskie i doradcze, w szczególności dla osób planujących dla swojej instytucji realizację strategicznych projektów partnerstwa międzynarodowego

Organizacja zajęć

Cykle szkoleniowe będą składać się z trzydniowych sesji w następujących terminach:
  • Konsultanci:
    maj – grudzień: sześć sesji szkoleniowych oraz przygotowanie pracy końcowej
Dla uczestników przewidziano część składającą się ze wspólnych wykładów oraz cykl zajęć warsztatowych w mniejszych zespołach zadaniowych.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego „Szkolenie dla konsultantów – rekrutacja”.