W ramach I Cyklu Spotkań Naukowych: „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy.” sknK ogłasza konkurs literacki pt. „Inny wymiar siebie.” Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Konkursu Literackiego” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców – sknK UMCSz siedzibą:

  Instytut Kulturoznawstwa UMCS
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
  20 -031 Lublin
  Sala 015B/017B niski parter budynek Nowej Humanistyki.

 2. Konkurs trwa od 10. IV. 2009 do 25. V. 2009
 3. Konkurs jest integralną częścią I Cyklu Spotkań Naukowych Czasopryzmat

II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży akademickiej i licealnej z całej Polski.
 2. Nadsyłane prace powinny być inspirowane tematem.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury z ramienia Organizatora Konkursu ani ich rodziny.
 5. Forma literacka prac konkursowych obejmuje 3 utwory wierszowane lub 1 utwór prozatorski.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie nie publikowanego dotychczas utworu o objętości do 6 stron znormalizowanego tekstu [w ilości 4 egzemplarzy oznaczonych godłem wraz z oznaczoną tym samym godłem kopertą z danymi autora: imię, nazwisko, adres, bądź na adres mailowy wpisując swoje dane w temat, a godłem podpisując utwory] pod adres: kulturoznawstwo.umcs@gmail.com lub

  Instytut Kulturoznawstwa UMCS
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
  20 -031 Lublin
  Sala 015B/017B niski parter budynek Nowej Humanistyki
  z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki”

 7. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim. W zgłoszeniu należy określić sposób odebrania ewentualnej nagrody (odbiór – do 10   czerwca 2009).
 8. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
 9. Prace nie będą odsyłane do uczestników Konkursu.

III. Wyłanianie laureata Konkursu

 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury w składzie: Aneta Kamińska, Marcin Czyż, Aleksander Wójtowicz, Jarosław Wach.
 2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów do dnia 30 maja 2009 roku.
 3. Nagrodami w Konkursie będą: publikacja nagrodzonych utworów w studenckim czasopiśmie literackim „333” i „Głos Humanisty” oraz na stronie www.sknk.umcs.lublin.pl, dyplomy i nagrody książkowe.
 4. Finał konkursu odbędzie się w dniu 30 maja 2009.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora na jego stronie internetowej.
 2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Prace należy wysyłać na adres:

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców – sknK UMCS
Instytut Kulturoznawstwa UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20 -031 Lublin
Sala 015B/017B niski parter budynek Nowej Humanistyki

Dodatkowe informacje:
tel. kom.:  0 508 – 926 – 896