W ramach I Cyklu Spotkań Naukowych: „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy.” sknK ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Czas zamknięty w muzeum. Problem muzeum jako miejsca pamięci.” Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego jest Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 Lublin
 2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, przedstawienie i popularyzacja problemu muzeum jako miejsca pamięci. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematem przewodnim konkursu
 3. W Konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie

II. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty
 2. Może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która zajmuje się fotografią

III. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii
 2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego)
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej
 4. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno-białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od  A4 oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości
 5. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie
 6. Do dużej koperty zaadresowanej na: Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców, Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4, Lublin, pokój 015B/017B z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZAS-2009” należy włożyć oznaczoną pracę/prace oraz informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), podpisaną klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców, Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4 Lublin w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

 7. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów
 9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych

IV. Terminarz

 1. Termin nadsyłania prac mija dnia 27.III.2009 roku
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie

V. Jury konkursu

 1. Prace będą oceniane przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora konkursu,
  które wyłoni laureatów
 2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) w składzie:
 4. – prof. dr hab. A. Trzciński
  – dr M. Haponiuk

VI. Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac
 2. Nagrodami w konkursie są:
 • I nagroda: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów (Chałupnik Agata, Dudzik Wojciech, Kanabrodzki Mateusz, Kolankiewicz Leszek)

  Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów

  Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów

 • II nagroda: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów (pod red. nauk. Małgorzaty Szpakowskiej)

  Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów

  Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów

VII. Organizator uzyskuje prawo do:

 1. Umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie sknk.umcs.lublin.pl oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w Galerii ACK Chatka Żaka
 2. Wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. VII-1 i VII-2, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. III-6 niniejszego regulaminu